หน้าหลัก
 คำชี้แจง
 คำอธิบายรายวิชา
 จุดประสงค์การเรียนรู้
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เนื้อหา
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 ใบงาน
 แบบทดสอบหลังเรียน
 แหล่งอ้างอิง