ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) : CAI โดย...ครูศิรินุช ใจศีลธรรม สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000